Regulamin imprezy organizowanej przez POK - (niemasowej -ogólne zasady)

 (link otworzy duże zdjęcie)

Regulamin imprezy – (impreza niemasowa)

 I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Pobiedziski Ośrodek Kultury w Pobiedziskach (zwanym dalej jako„Organizator”).

2. Przez imprezę rozumie się konkursy, festyny, imprezy integracyjne, zajęcia animacyjne, szkolenia, kursy, prelekcje oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora (dalej jako „Impreza”).

3. Udział w imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora – www.ok-pobiedziska.pl

 II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy (wizerunek, imię i nazwisko). Dane osobowe uczestnika Imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

2. Udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czy cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 III. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o Imprezie.

2. Jeżeli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w Imprezie.

 IV. Zmiany terminu imprezy

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Imprezy oraz prawo zmiany terminu Imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, bez podania przyczyny.

 V. Bezpieczeństwo

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;

e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.

4. Pracownicy Organizatora uprawnieni są do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem.

5. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Imprezy osób nietrzeźwych lub zakłócających swoim zachowaniem przebieg Imprezy.

6. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do

przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 VI. Okres obowiązywania Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje do odwołania.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.

Opublikowano: 07 stycznia 2019 14:50

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Regulamin imprezy w P.O.K. [32.5 KB]

Wyświetleń: 779

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: IDcom.pl

Zaszyfrowany adres tej strony