Regulamin imprezy masowej - Jarmarku Piastowskiego

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wprowadza się ,,Regulamin imprezy masowej”, zwany dalej regulaminem.
 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w związku z organizacją Jarmarku Piastowskiego - Dni Miasta, zwanego dalej imprezą.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy, którzy w czasie trwania imprezy będą przebywali na jej terenie.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Jarmarku Piastowskim – Dni Miasta. 
 5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązani są respektować regulamin.
 6. Regulamin udostępniony jest przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora.
 7. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:

a)       teren imprezy - miejsca wydzielone przez organizatora na organizację imprezy, znajdujące się nad jeziorem Biezdruchowo,

b)       organizator imprezy – Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska

c)       uczestnik imprezy - każda osoba obecna w Jarmarku Piastowskim – Dni Miasta, zwana dalej uczestnikiem.

d)       służby porządkowe oraz informacyjne imprezy - osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora.

WSTĘP NA IMPREZĘ: 

 1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptacje postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia.
 2. Wejście na teren imprezy jest bezpłatne.
 3. Jarmark Piastowski jest imprezą otwartą, która przeznaczona jest dla wszystkich uczestników.
 4. Na teren imprezy może wejść oraz przebywać każda osoba, która:

a)       nie jest pod wpływem alkoholu,

b)       nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych itp.,

c)       nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,

d)       nie zachowują się agresywnie, prowokacyjnie itd.

 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.
 2. Osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych mają zakaz wstępu na imprezę masową.

 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY:

 1. Uczestnik imprezy obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy oraz przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej.
 2. Uczestnik imprezy obowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń członków służby porządkowej organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy policji, straży miejskiej lub pożarnej lub innych pracowników uprawionych służb i organów do ich wykonywania ich poleceń.
 3. Uczestnik imprezy obowiązany jest do kulturalnego zachowania.
 4. Uczestnik imprezy jest obowiązany do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia, stanowiącego własność organizatora.
 5. Uczestnicy imprezy obowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla tych osób.

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOM IMPREZY:

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy przedmiotów niebezpiecznych m.in: broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (nie dotyczy funkcjonariuszy policji oraz innych uprawionych służb), materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, dronów, urządzeń do wytwarzania hałasu o natężeniu powyżej 70dB, wyrobów pirotechnicznych m.in. fajerwerków, butelek, puszek, wykonanych z twardego materiału.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w art. 8a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
 4. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia haseł o treściach rasistowskich, wulgarnych oraz nawoływań do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itd.,
 5. Zabrania się rzucania przedmiotami na terenie imprezy,
 6. Zabrania się rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących itp. oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 7. Zabrania się używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,
 8. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 9. Zabrania się zaśmiecania terenu imprezy niemasowej oraz niszczenia infrastruktury imprezy,
 10. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla osób nieupoważnionych, 
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania flag, transparentów, malunków, napisów na odzieży lub na ciele, które zawierają treści nawołujące do nienawiści.
 12. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, odurzające itd., które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ściągania na ich żądanie.

 PRAWA UCZESTNIKA IMPREZY:

 1. Uczestnik ma prawo przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania.
 2. Uczestnik ma prawo do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych, medycznych oraz sanitarnych.
 3. Uczestnik ma prawo do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, które określone zostały przez organizatora lub służby ratownicze.
 4. Uczestnik ma prawo do korzystania z urządzeń, które udostępnione zostały do ogólnego użytku.
 5. Uczestnik ma prawo korzystania z pomocy medycznej.
 6. Uczestnik ma prawo do składania skarg oraz żądania od organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik poniósł w sytuacji przez niego niezawinionej,
 7. Uczestnik ma prawo zgłoszenia przedstawicielom organizatora poniesionych przez niego szkód w trakcie i na terenie imprezy.

ORGANIZATOR:

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 2. Organizator imprezy ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu lub osobę, której zachowanie może być przyczyną zagrożeń. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu żadnych kosztów.
 3. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną i służbą informacyjną, legitymującą się identyfikatorem.
 4. Organizator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujących.
 5. Organizator odpowiedzialny jest za stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających.
 6. Organizator zapewnia przejrzystość dróg ewakuacyjnych.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas imprezy.

UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY:

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania imprezy mogą stanowić dowody w postępowaniu.
 3. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy.
 4. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych.
 5. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.
 6. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.
 7. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.

 SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE:

 1. Służby porządkowe i informacyjne powinny posiadać wydane przez organizatora identyfikatory,
 2. Członkowie służb porządkowych powinni posiadać identyfikatory z napisem „służba porządkowa”, określające nazwę wystawcy, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, 
 3. Służby informacyjne zobowiązane są do:

a)       informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze,

b)       informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,

c)       pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu imprezy,

d)       reagowanie na skargi składane przez uczestników imprezy,

e)       obserwowanie wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia,

 1. Służby informacyjne i porządkowe uprawnione są do:

a)       sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

b)       legitymowania uczestników imprezy w celu ustalenia ich tożsamości,

c)       przeglądania zawartości bagaży, odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne,

d)       stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,

e)       wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.

a)       stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

b)       ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Czynności wymienione w pkt. 4 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały one podjęte.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej podlega karze ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. (art. 54 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 2. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

(art. 55 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

 1. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. (art 56 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)
 2. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej, albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. (art. 57 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 3. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł (art. 57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 4. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

 1. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych (art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 2. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej (art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, chociażby nie stanowiły własności sprawcy (art. 59 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 4. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 5. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2. Karze podlega także ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 7. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt. 11-13 używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 8. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5 (art. 60 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).
 9. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. (art. 61 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwie lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.  Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 2. Osoby wchodzące na teren imprezy automatycznie akceptują regulamin imprezy.

Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa

Opublikowano: 04 czerwca 2019 11:15

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Regulamin imprezy masowej [240.38 KB]

Wyświetleń: 715

Wszelkie prawa zastrzeżone ©

Realizacja: IDcom.pl

Zaszyfrowany adres tej strony